Diensten

Beheers- , onderhouds- en instandhoudingsplannen

Beheers- en onderhoudsplannen zijn meer dan alleen maar een  bundeling van de onderhoudsvoorschriften van de toegepaste producten. Het gaat om de strategie die uitgezet moet worden om alle installaties optimaal te laten functioneren en in stand te houden gedurende de contractduur met de focus gericht op efficiëntie. Uiteraard volledig conform de door de opdrachtgever gestelde eisen.

Hierbij zijn de onderhoudsvoorschriften van wezenlijk belang, samen met de stand van de installatie kunnen de risico’s en kansen op falen worden beoordeeld. Naast de eisen die door de opdrachtgever worden gesteld zal er ook aandacht besteed worden aan de aantoonbaarheid. Gezamenlijk zal dan de gewenste strategie worden uitgezet en kan het geheel worden verwerkt in een onderbouwd plan om de installaties optimaal te laten functioneren.

Aflever- en opleverdossiers

Om ervoor te zorgen dat de eindoplevering geen tijdrovend en kostbare onderneming wordt kan Optimus Advisering u hierin ondersteunen. Door vroegtijdig in het project betrokken te worden kan aan de hand van de door de opdrachtgever gesteld eisen een dossier worden opgesteld dat aan de verwachting van de opdrachtgever voldoet.

Het samenstellen van het dossier zal aan de hand van de opgestelde planning samen met de uitvoering,  de werkvoorbereiding en onderhoud worden verzorgd. Op deze wijze zal het dossier actief binnen het project aan de orde zijn en zullen gestelde project resultaten realiseerbaar worden.

Systeem Engineering

Systeem Engineering (SE) is een geïntegreerde ontwerp- en projectmanagementmethodiek gefocust op hoe complexe projecten moeten worden ontworpen en gemanaged door alle stadia van het project. Het toepassen van SE helpt de bouwsector verder te professionaliseren. De methode is ingericht voor alle processen in de levenscyclus van systemen.

Deze definitie over SE geeft aan waarom deze systematiek zo belangrijk is als tool. Echter de praktijk leert vaak dat het als een ballast wordt gezien. De eisenspecificatie, het SMART maken van eisen, aantonen van eisen, kortom het uitwerken van de eisen geeft menig project in de opstart hoofdbrekens terwijl het juist zo’n goede ondersteuning is in het project.

Binnen Optimus Advisering is er zeer veel ervaring hebben met de systematiek van Systeem Engineering en daarmee  kunnen wij uw project van goede dienst zijn.

Inkoop

Niet de laagste prijs is in de huidige markt het belangrijkste binnen de inkoop, maar  “de beste prijs”. Hierbij zijn zaken als ontzorgen, kwaliteit, leveringsgaranties en het nakomen van afspraken een greep aan de hoeveelheid mee te wegen zaken. De professionals binnen Optimus Advisering kunnen een inkooporganisatie ondersteuning geven om tot deze beste prijs te komen, door vanuit de ervaring en het gekozen ontwerp een gerichte aanvraag te verzorgen. Hierbij rekening houdend met een helder demarcatie zodat de inschrijvende partij een eenduidige aanbieding verzorgen.

Na het verkrijgen van de aanbiedingen worden deze doorlopen en beoordeeld. De volgende stap is het technisch en organisatorisch ondersteunen tijdens de onderhandelingen met de diverse partijen. Deze wijze van werken ontlast uw inkopers en zo kunnen zij zich volledig richten op het contracteren van de juiste partijen om te komen tot de beste prijs -  kwaliteit verhouding

Uitvoering

Ondanks dat uitvoering geen kernactiviteit is voor Optimus Advisering, hebben wij in de ontwerp- en de werkvoorbereidingsfase wel altijd de focus op de uitvoering.  Dit betekent dat wij geen ontwerpen maken die niet uitvoerbaar zijn of dusdanig omslachtig dat de efficiëntie in het geding komt.

Op de projecten waar Optimus Advisering is ingezet hebben wij regelmatig onderdeel uitgemaakt van uitvoeringsteams. Wij zijn dus gewend met de uitvoering samen te werken en begrijpen dan ook wat er in de uitvoering speelt.  Door d uitvoerderende teams in een vroeg stadium te betrekken bij het ontwerp of de werkvoorbereiding,  wordt de aanwezige kennis optimaal benut, het ontwerp geoptimaliseerd en het draagvlak voor het ontwerp vergroot.

Binnen Optimus Advisering gaan wij regelmatig mee naar buiten om de uitvoering te ondersteunen, zodat er een goed draaiend en gemotiveerde ‘trein’ ontstaat van ontwerp tot uitvoering.