Asset Management

Asset management en onderhoudsmanagement.

Asset management gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit uw gebruiksmiddelen, de assets, te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets.


De voordelen van Asset management

- Benoemen van de juiste organisatiedoelen, geformuleerd in termen van prestatie, risico en kosten;
- Het bepalen van de juiste keuzes rondom nieuwbouwinvesteringen, vanaf de planvorming tot aan de sloop;
- Het hebben van een goede specificatie voor nieuwbouw;
- Het kunnen afgeven van betrouwbare lange termijnplanningen;
- Het kunnen prioriteren van projecten;
- Het kunnen prioriteren van budgetten over de gehele levenscyclus van de asset;
- Inzicht in kosten versus risico’s en hiermee onderbouwde keuzes kunnen maken;
- Het snel inzichtelijk kunnen maken van consequenties van voorstellen;
- Onderbouwde verantwoording kunnen afleggen omtrent keuzes intern en extern (bestuur, maatschappij, partners);
- Proactief anticiperen op toekomstige situaties, voorbereid zijn;
- Transparantie rondom besturingsdoelen.
- Duidelijke inzicht tussen niveau van uitbesteding en risico’s


Groeimodel Assetmanagement

De organisatieontwikkeling binnen een technische dienst of instandhoudingafdeling verloopt via een groeipad. Het groeimodel geeft aan welke fases moeten worden doorlopen om stabiel te kunnen groeien. Optimus advisering Asset Management is zich ervan bewust dat elke fase doorlopen moet worden, alvorens men naar een volgende gaat. Niet alleen u maar ook uw mensen moeten mee kunnen groeien; het groeimodel is de metafoor om uw organisatie te spiegelen voor wat betreft het niveau van volwassenheid in relatie tot asset management.

1. Break down fase:

Breng uw object-/areaalgegevens op orde. Bepaal functies en faaldefinities

2. Initiële fase: 

Maak afspraken over werkprocessen en onderhoudsconcepten.

3. Beheersfase:

Gebruik een onderhoudsbeheerssysteem om uw ‘Plan-Do-Check-Act cirkel’ rond te maken.

4. Optimalisatiefase:

Structurele optimalisatieslagen met behulp van data uit uw onderhoudsbeheerssysteem.

5. Bestuursfase:

Maak gebruik van procesindicatoren om zelfregulering te verkrijgen.